, ,

Ρέικι εναντίον Αλτσχάιμερ

Η χρήση του Ρέικι για την ελάττωση των προβλημάτων μνήμης και συμπεριφοράς στις ήπιες γνωσιακές διαταραχές και τα αρχικά στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ Το Ρέικι είναι μία αρχαία

Η χρήση του Ρέικι για την ελάττωση των προβλημάτων μνήμης και συμπεριφοράς στις ήπιες γνωσιακές διαταραχές και τα αρχικά στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ

Το Ρέικι είναι μία αρχαία θεραπευτική τεχνική που χρησιμοποιεί το άγγιγμα των χεριών, η οποία, όπως αναφέρεται, αναπτύχθηκε στο Θιβέτ προ 2500 ετών. (Διαβάστε εδώ αναλυτικά για το Ρέικι)

Advertisment

Αυτή η μελέτη διερεύνησε την αποτελεσματικότητα της χρήσης της θεραπείας Ρέικι για τη βελτίωση της μνήμης και των προβλημάτων συμπεριφοράς σε ασθενείς με ήπιες γνωσιακές διαταραχές ή αρχικά στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ.

Πρόκειται για μία ημιπειραματική μελέτη που συνέκρινε τη βαθμολογία της κλίμακας εξέτασης γνωσιακών λειτουργιών (Annotated MiniMental State Examination-AMMSE) και την αναθεωρημένη κλίμακα προβλημάτων μνήμης και συμπεριφοράς (Revised Memory and Behavior Problems Checklist- RMBPC) προ και μετά τη δοκιμασία σε μία ομάδα ασθενών που έλαβε τέσσερις εβδομαδιαίες θεραπείες Ρέικι και σε μία ομάδα μαρτύρων.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν τη θεραπεία σε ένα χώρο που παραχώρησε το Pleasant Point Health Center στον Ινδιάνικο Καταυλισμό Passamaquoddy. Το δείγμα ασθενών περιλάμβανε 24 συμμετέχοντες που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 20 και 24 στην κλίμακα AMMSE. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος περιλάμβαναν ηλικιακό εύρος μεταξύ 60 και 80 ετών, 67% θήλεα άτομα, 46% Ινδιάνους της  Αμερικής και το υπόλοιπο ποσοστό λευκά άτομα.

Advertisment

Δώδεκα συμμετέχοντες έλαβαν εβδομαδιαίες θεραπείες Ρέικι για 4 εβδομάδες από δύο θεραπευτές Ρέικι επιπέδου Master και 12 συμμετέχοντες χρησίμευσαν ως μάρτυρες και δεν έλαβαν καμία θεραπεία. Οι δύο ομάδες συγκρίθηκαν με βαθμολογία προ και μετά τη δοκιμασία επί της κλίμακας AMMSE και της RMBPC.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν στατιστικώς σημαντική αύξηση στις πνευματικές λειτουργίες, (όπως καταδείχθηκε από τις βελτιωμένες βαθμολογίες της AMMSE) και βελτίωση των προβλημάτων μνήμης και συμπεριφοράς, (όπως μετρήθηκε από την RMBPC) μετά από τη θεραπεία RMBPC. Αυτή η μελέτη συνεισφέρει σε μία ελλιπή βάση δεδομένων από πειραματικές μελέτες σχετικά με τα αποτελέσματα του Ρέικι.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η θεραπεία Ρέικι μπορεί να βελτιώσει ορισμένα προβλήματα μνήμης και συμπεριφοράς σε ασθενείς με ήπιες γνωσιακές διαταραχές και αρχικά στάδια της νόσου Alzheimer. Οι θεραπευτές Ρέικι μπορούν να χορηγήσουν τη θεραπεία Ρέικι με ελάχιστο κόστος, πράγμα που καταλήγει σε σημαντικό κοινωνικό όφελος λόγω της πιθανότητας μείωσης της ανάγκης φαρμακευτικής αγωγής και νοσηλείας των ασθενών.

reiki

Εισαγωγή

Πάντα θανατηφόρα και χωρίς γνωστή θεραπεία, η νόσος Alzheimer (AD) προσβάλλει περισσότερα από 2 εκατομμύρια Αμερικανούς1. Η ήπια διαταραχή των γνωσιακών λειτουργιών (MCI) αποτελεί συχνά προάγγελο της AD1. Μία ευρεία ποικιλία θεραπειών χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της AD και της MCI. Αυτή η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα της χρήσης του Ρέικι σε ασθενείς με MCI ή ήπια AD. Το Ρέικι αποτελεί μία αρχαία μορφή χειροπρακτικής θεραπείας που εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους χειροπράκτες. Ηλεκτρομαγνητικά ρεύματα 1000 φορές ισχυρότερα από αυτά του καρδιακού μυός έχουν μετρηθεί στα χέρια των θεραπευτών Ρέικι σε εύρος 2-20 Hz και κυρίως στα 8-10Hz2. Θεραπεία εις βάθος του βεβλαμμένου ιστού και κάποιες ψυχολογικές επιδράσεις έχουν μετρηθεί όταν εφαρμόζεται ενέργεια 8-10Hz.2

Υλικά και μέθοδοι

Διενεργήθηκε μία ημιπειραματική μελέτη που συμπεριλάμβανε σχεδιασμό προ και μετά τη δοκιμασία με τη χρήση της κλίμακας εξέτασης γνωσιακών λειτουργιών (Annotated Mini-Mental State Examination-AMMSE) και της αναθεωρημένης κλίμακας προβλημάτων μνήμης και συμπεριφοράς (Revised Memory and Behavior Problems Checklist- RMBPC)3. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν από τον Ινδιάνικό Καταυλισμό του Passamaquoddy και το Perry, του Maine. Επιλέχθηκαν υποψήφιοι που βαθμολογήθηκαν μεταξύ του 20 και του 24 στην κλίμακα AMMSE. Το δημογραφικό δείγμα για τη μελέτη αυτή περιείχε 67% θήλεα άτομα, 54% λευκούς και 46% Ινδιάνους της Αμερικής σε σύγκριση με τον τοπικό πληθυσμό: 51.2% θήλεα άτομα, 93.5% λευκοί και 4.4% Ινδιάνοι της Αμερικής και τον εθνικό πληθυσμό:50.8% θήλεα άτομα, 80.7% λευκοί, 1.0% Ινδιάνοι της Αμερικής και 18.3% άλλους. Η ηλικιακή κατανομή ήταν 11άτομα μεταξύ 60 και 69, 9 μεταξύ 70 και 79 και 4 μεγαλύτεροι από 80 ετών. Δύο ομάδες των 12 τυχαίως επιλεγμένων συμμετεχόντων διαμορφώθηκαν με τη μία ομάδα να λαμβάνει θεραπεία Ρέικι και την άλλη ομάδα καμία θεραπεία. Οι θεραπείες Ρέικι χορηγήθηκαν από δύο δασκάλους Usui Ρέικι για 30 λεπτά εβδομαδιαίως για 4 εβδομάδες. Οι βαθμολογίες των κλιμάκων AMMSE και RMBPC προ και μετά τη δοκιμασία συγκρίθηκαν με στατιστική ανάλυση. Η επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας στην Έρευνα του Πανεπιστημίου του Walden, της Minneapolis, της Minnesota ενέκρινε τη μελέτη.

Η κλίμακα 12 ερωτήσεων AMMSE ζητά από αυτόν που υπόκειται στη δοκιμασία να πραγματοποιήσει μία εξέταση μνήμης. Η AMMSE είναι αξιόπιστη και έγκυρη – οι τιμές Pearson r της δοκιμασίας και της επαναληπτικής της είναι 0.887 μετά από 28 ημέρες4. Η ταυτόχρονη βαθμολόγηση με συσχέτιση αξιοπιστίας Pearson για την Κλίμακα νοημοσύνης ενηλίκων Wechsler είναι 0.7764.

Οι μεταβολές της συμπεριφοράς μετρήθηκαν με τη χρήση της κλίμακας 24 ερωτήσεων RMBPC4.

Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε τρεις ενότητες: μνήμη, διάσπαση και κατάθλιψη. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται ξεχωριστά με τη συχνότητα εμφάνισης και την ένταση της αντίδρασης στον θεραπευτή. Η αξιοπιστία της βαθμολόγησης μεταξύ της συμπεριφοράς των ασθενών και της αντίδρασης του θεραπευτή είναι 0.84 και 0.904.

Η παράλληλη και η διακριτική αξιοπιστία της ήταν περισσότερο προβλέψιμη σε σύγκριση με την κλίμακα AMMSE και άλλες κλίμακες κατάθλιψης5.

Αποτελέσματα

Η σύγκριση με ακριβή δοκιμασία Fisher των δημογραφικών χαρακτηριστικών της ομάδας θεραπείας και μαρτύρων δεν κατέδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά με p<0.05. Η βαθμολογία της ΑΜΜSE μετά τη δοκιμασία ήταν υψηλότερη (βελτιωμένη μνήμη) και η βαθμολογία μετά τη δοκιμασία στην ομάδα μαρτύρων ήταν χαμηλότερη αλλά όχι στατιστικώς σημαντική με p<0.05. Οι βαθμολογίες αυτές υποδηλώνουν ότι η πνευματική ικανότητα βελτιώθηκε μετά τις 4 εβδομάδες της θεραπείας Ρέικι σε σύγκριση με την ομάδα μαρτύρων, αλλά όχι στατιστικώς σημαντικά.

Η σύγκριση μεταξύ των ομάδων με t-test της βαθμολογίας ΑΜΜSE στις ομάδες μετά τη θεραπεία και στην ομάδα μαρτύρων κατέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.005)

Αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία Ρέικι μπορεί να έχει ωφέλιμο αποτέλεσμα στη δραστηριότητα που σχετίζεται με τη μνήμη. Η συνδυασμένη t-test ανάλυση των ομάδων προ και μετά τη δοκιμασία και τα ατομικά αποτελέσματα κάθε ερώτησης δεν ήταν σημαντικά.

Η βαθμολόγηση μετά τη δοκιμασία στην RMBPC στη συχνότητα εμφάνισης και την αντίδραση βελτιώθηκαν σημαντικά (p<0.05) σε σχέση με τη βαθμολογία προ της δοκιμασίας και τη βαθμολογία της ομάδας μαρτύρων.

reiki1

Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τη μνήμη και την κατάθλιψη εμφάνισαν μεγαλύτερη επίδραση με τη θεραπεία Ρέικι (Πίνακας 1). Η σύγκριση με t-test μεταξύ των ομάδων προ και μετά τη δοκιμασία κατέδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά στη βαθμολογία της συχνότητας και της απάντησης (p=0.027 και p=0.036). Η βαθμολογία της αντίδρασης προ και μετά τη δοκιμασία είχε στατιστικώς σημαντική διαφορά με p=0.041. Δοκιμασία Wilcoxon πραγματοποιήθηκε σε κάθε ερώτηση στις ομάδες της συχνότητας και της αντίδρασης στην κλίμακα RMBPC. Ο πίνακας 2 παρέχει μία περίληψη των ερωτήσεων που είχαν σημαντική τιμή p στην συχνότητα εμφάνισης και την αντίδραση. Η βαθμολογία τριών από τις ερωτήσεις μνήμης, τεσσάρων από τις οκτώ που σχετίζονται με την κατάθλιψη και μία από τις ερωτήσεις για τη διάσπαση βελτιώθηκαν σημαντικά.

Συζήτηση

Πολλοί συγχυτικοί παράγοντες πρέπει να συνυπολογισθούν στη μελέτη αυτή. Το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό αλλά επαρκές. Η αντιστοιχία των ατόμων ήταν ισοδύναμη στην ομάδα μελέτης και μαρτύρων αλλά δεν ήταν αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού – αυτοί που συμμετείχαν το έκαναν εθελοντικά, ήταν εξοικειωμένοι με το Ρέικι και μπορεί να ανέμεναν βελτιωμένα αποτελέσματα ώστε να επηρέασαν τη βαθμολόγηση. Δύο δάσκαλοι Ρέικι με πολλά χρόνια εμπειρίας στη θεραπεία Ρέικι χορήγησαν τη θεραπεία. Τα αποτελέσματα της θεραπείας Ρέικι μπορεί να είναι διαφορετικά όταν αυτή πραγματοποιείται από νέους θεραπευτές επιπέδου Reiki I ή Reiki II.

Πολλοί παράγοντες ισχυροποιούν τη μελέτη.

Δεν υπήρξαν άτομα που να εγκατέλειψαν τη μελέτη και το μέγεθος του δείγματος ήταν επαρκές. Οι συνθήκες της δοκιμασίας ήταν σταθερές χωρίς μεταβολή του χρόνου, της τοποθεσίας ή των συνθηκών. Οι συμμετέχοντες ήταν ισοδύναμοι στην πνευματική και συμπεριφοριολογική ικανότητα. Οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν σημαντικές μεταβολές στη φαρμακευτική ή σε άλλη θεραπεία ή σε καθημερινές εμπειρίες.

Στην κλίμακα AMMSE μόνο η βαθμολογία μετά τη δοκιμασία μεταξύ των ομάδων μελέτης και μαρτύρων ήταν στατιστικώς σημαντική (p=0.005). H βελτίωση στη συνολική βαθμολογία κατέδειξε μία πιθανότητα μεγαλύτερης επίδρασης από συχνότερες ή περισσότερο μακροχρόνιες θεραπείες Ρέικι.

To Ρέικι είχε μεγαλύτερη επίδραση στη βαθμολογία RMBPC. Η βαθμολογία μετά τη δοκιμασία της ομάδας μελέτης και μαρτύρων και 8 από τις 24 ερωτήσεις στις ενότητες της συχνότητα και της αντίδρασης είχαν στατιστικώς σημαντική διαφορά για την RMBPC. Πολλές από τις ερωτήσεις έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής, όπως η νυκτερινή αφύπνιση, η ενθύμηση πρόσφατων γεγονότων, η απώλεια ή η λανθασμένη τοποθέτηση πραγμάτων και θέματα κατάθλιψης. Η βελτίωση που παρατηρήθηκε στις καταστάσεις αυτές αποτελεί ισχυρή σύσταση για τη χρήση του Ρέικι για την MCI και τα αρχικά στάδια της AD.

Συμπεράσματα

Η βαθμολόγηση προ και μετά τη δοκιμασία στην κλίμακα ΑΜΜSE και RMBPC σε άτομα με MCI ή αρχικά στάδια της AD βελτιώθηκε σημαντικά μετά από τέσσερις 30λεπτες θεραπείες Ρέικι, μία φορά εβδομαδιαίως στο επίπεδο p<0.05 άλφα. Η διαφορά στη βαθμολόγηση μετά τη θεραπεία των ομάδων μελέτης και μαρτύρων στην κλίμακα ΑΜΜSE και RMBPC και σε 8 από τις 24 ερωτήσεις στην RMBPC ήταν στατιστικώς σημαντική.

Το Ρέικι είναι μη επεμβατικό, δεν έχει γνωστές παρενέργειες και αρνητική επίδραση στις υπάρχουσες θεραπείες και είναι φθηνό. Οι πρωτοβάθμιοι παροχείς Ρέικι μπορούν να ενημερωθούν και να παρέχουν Ρεικι στους ασθενείς τους συχνά και χωρίς αμοιβή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει μείωση στη νοσηλευτική φροντίδα, στη νοσηλεία σε ιδρύματα καθώς και βελτίωση στην ποιότητα ζωής.

Βιβλιογραφία

1 Hy LX, Keller DM. Prevalence of AD among whites: a summary by levels of severity.Neurology 2000;55:198–204.

2 Oschman JL. Energy Medicine: The Scientific Basis. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2004.

3 Cozby PC. Methods in Behavioral Research. 6th ed. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Co., 1997:112–113.

4 Teri L, Truax P, Logdson R, Uomoto J, et al. Assessment of behavioral problems in dementia: the revised memory and behavior problems checklist. Psychology Aging 1992;7:622–633.

Stephen E. Crawford, M.Sc., V.Wayne Leaver, Ph.D., Sandra D. Mahoney, Ph.D.

Holistiv Life ©2007

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Τραυλισμός: Καινοτόμος έρευνα του εγκεφάλου ανοίγει το δρόμο σε νέες θεραπείες
Απίστευτο: Οι δύο ασθενείς που κατάφεραν να νικήσουν το Αλτσχάιμερ – Ο τρόπος ζωής που έβαλε φρένο στη νόσο!
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν ήπια γνωστική εξασθένιση: Τα κοινά συμπτώματα
Ευερέθιστο έντερο… το σύνδρομο του σύγχρονου τρόπου ζωής | Οι τροφές που ανακουφίζουν από τα συμπτώματα

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση