Παγκόσμιος Συγχρονισμένος Διαλογισμός & Προσευχή για την Ελλάδα

Το κείμενο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Ρωσικά και στα Πορτογαλικά. Παρακαλούμε πολύ διαδώστε το…Advertisment Η Ελλάδα βιώνει μια βαθιά οικονομική κρίση,

Το κείμενο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Ρωσικά και στα Πορτογαλικά.

Παρακαλούμε πολύ διαδώστε το…

Advertisment

Η Ελλάδα βιώνει μια βαθιά οικονομική κρίση, γεμάτη αβεβαιότητα και φόβο και οι Έλληνες χρειάζονται, περισσότερο από ποτέ, την αγάπη και τις θεραπευτικές μας προσευχές.
Ένας Παγκόσμιος Συγχρονισμένος Διαλογισμός & Προσευχή διοργανώνεται αυτή την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015, στις 11 το βράδυ από την Link∞Media (www.linkmedia.org), με τη βοήθεια και τη στήριξη του Unify (www.unify.org), του Uplift (www.upliftconnect.com), της Εναλλακτικής Δράσης, και άλλων διεθνών οργανισμών, του διάσημου βιολόγου Bruce Lipton (www.brucelipton.com) και άλλων διακεκριμένων επιστημόνων, καθώς και καλλιτεχνών όπως οι Deva Premal & Miten (www.devapremalmiten.com).

Δείτε την εκδήλωση στο FB εδώ https://www.facebook.com/events/719350194860147/

Αυτή είναι η ευκαιρία για σύνδεση όλης της ανθρωπότητας για το καλό και την ευημερία όλων των μορφών Ζωής του Πλανήτη.

Advertisment

“Aς ανοίξουμε με γενναιοδωρία τις καρδιές μας και ας νοιώσουμε Ανιδιοτελή Αγάπη, Χαρά, Αφθονία, Ενότητα. Ας νοιώσουμε πως θα ήταν η Ζωή στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σ’ όλο τον Πλανήτη… τη Μητέρα Γη, αν ήταν γεμάτη γέλιο, χαρά, σιγουριά, υγεία, φαγητό και στέγη για όλους… όταν θυμηθούμε ότι η συνεργασία, η συμβίωση, η φιλία, η αδερφοσύνη, η δικαιοσύνη, η αφθονία, η αγάπη, η ειρήνη, η αρμονία με τον Εαυτό μας, τους Συνανθρώπους μας, αλλά και Όλους τους Κατοίκους του όμορφου πλανήτη μας είναι η Φυσική Υπαρξιακή μας Κατάσταση.
Πως θα νοιώθαμε αν οι πολιτικοί της Ελλάδας, της Ευρώπης και όλου του κόσμου, ήταν πραγματικοί φίλοι μεταξύ τους, αληθινοί στα λόγια και στις πράξεις, πραγματικοί Ηγέτες που εμπνέουν όλους μας να γίνουμε Ηγέτες!
Ας μείνουμε εκεί για όση ώρα χρειάζεται ο καθένας να νοιώσει και να βιώσει αυτά τα υψηλά συναισθήματα της συνειδητότητάς μας.
Στη συνέχεια ας ευχαριστήσουμε το Σύμπαν και τον Εαυτό μας – τον Ένα και τον Αυτό που μας ενώνει όλους – με ευγνωμοσύνη για αυτό που μόλις ζήσαμε ενεργειακά, του οποίου σύντομα θα βιώσουμε και την υλική του διάσταση. Και έτσι και έγινε!
Όποιος θέλει μπορεί να κλείσει τον Διαλογισμό συγχρονίζοντας την καρδιά του με το Θείο Πλάνο της Ανθρώπινης Αφύπνισης το οποίο είναι σε εξέλιξη…
Οι καιροί καλούν σε ενότητα και συνεργασία και είμαστε χρήσιμοι ΟΛΟΙ. Ας βάλουμε τις γνώσεις μας σε δράση, ώστε να αισθανθούμε τη Θεϊκή μας φύση και να βιώσουμε το μέγιστο του δυναμικού μας, όσο θα ενωνόμαστε ο ένας με τον άλλον για να δημιουργήσουμε μία Νέα Ιστορία ΜΑΖΙ!!

Συνδέσου, Μοιράσου, Στήριξε!

——————–

Greece is going through a deep economic crisis, fear and uncertainty, and Greeks need, more than anything else, our loving energy and healing prayers.
A Global Synchronized Meditation & Prayer for Greece is organized by Link∞Media (www.linkmedia.org) for Thursday, July 2, 2015 at 11pm Athens (9pm CET – 4pm EST – 1pm PST), with the help and support of Unify (www.unify.org), Uplift (www.upliftconnect.com) and other international organisations, renowned biologist Bruce Lipton (www.brucelipton.com) and many other evolutionary scientists, as well as artists such as Deva Premal & Miten (www.devapremalmiten.com). This is a moment of opportunity for all of humanity to connect for the greater well-being of all of Life on the Planet.

“ Let’s generously open up our hearts and start feeling Unconditional Love, Joy, Abundance, Oneness. Let’s experience how Life would feel in Greece, Europe and the whole Planet… our Mother Earth, when it is filled with laughter, joy, security, health, food and housing for everyone… when we remember that co-operation, symbiosis, friendship, brotherhood, sisterhood, justice, abundance, love, peace, balance and harmony with our Selves, our Fellow Humans and all the Inhabitants of our beautiful Planet is our Natural State of Being.
How would it feel if politicians in Greece, Europe and globally, were real friends, speaking and acting in Truth, real Leaders inspiring everybody to become a Leader!
Let’s stay in that state as long as each one of us needs to feel and experience the elevated emotions of our consciousness.
Then, let’s give our thanks to the Universe and our Higher Self – the One and the Same that unify us all – in gratitude of what we just lived energetically soon to become matter. And so Be It!
Whoever wants can close the meditation by synchronizing his/her heart with the Divine Plan of Human Awakening currently in progress…
Times are calling for unity and cooperation and All of us are needed.
Let’s put our knowledge into action in order to feel our own Greatness and experience our maximum potential, as we link with each other to create a new story TOGETHER!! “

Connect, Share, Support!

———————————–

A Grécia está atravessando uma profunda crise econômica, com muito medo e incertezas pela frente, e os gregos precisam mais do que qualquer outra coisa neste momento do nosso amor, orações de amor e de cura.
Amanha estará acontecendo uma Meditação Global Sincronizada, com orações para a Grécia, este evento esta sendo organizada pela Link∞Media (www.linkmedia.org) na quinta-feira, julho 2, 2015 as 23:00hrs Atenas (ou 17:00hrs horário de SAO PAULO), com a ajuda e apoio da Unify (www.unify.org), Uplift (www.upliftconnect.com) e outras organizações internacionais, tambem o renomado biologista Bruce Lipton (www.brucelipton.com) e muitos outros cientistas evolucionistas. Este é o momento e oportunidade para toda a humanidade se conectar para um bem maior a todos e a vida neste planeta.

“Vamos abrir os nossos corações e começarmos sentir o Amor Incondicional, Alegria, Abundância, Unidade.
Vamos sentir em nossos corações como seria se a vida de todos se enchesse de riso, alegria, segurança, saúde, comida e habitação … quando sentimos em nossos corações e vivemos em um estado de cooperação, simbiose, amizade, fraternidade, justiça, abundância, amor, paz, equilíbrio e harmonia com nós mesmos, nossos companheiros seres humanos e todos os habitantes do nosso belo planeta.
Imagine se este fosse o estado natural na Grécia, Europa e Brasil e todo o Planeta … nossa Mãe Terra.
Vamos sentir como seria o sentimento se os políticos na Grécia, Europa e no mundo, fossem amigos, falasse e agisse na verdade, e como seria se nossos líderes fosse um exemplo de inspiração a todos.
Iremos ficar nessa oração ou meditação ate nós começarmos a sentir e experimentar as emoções elevadas de nossa consciência amanha neste evento.
Iremos dar graças ao Universo e nosso Eu Superior – o Único e o Mesmo que nós unificam – e em sinal de gratidão, o que sentimos energicamente, logo se tornara matéria. E que assim seja!
Faca a Meditação no conforto de sua casa, trabalho ou algum lugar que possa sentar para meditar ou orar, coloque a sua intenção, sincronize o seu coração com o Plano Divino de despertar humano que esta atualmente em andamento …
Os tempos que vivemos estão apelando para a unidade e a cooperação de todos neste planeta.
Vamos colocar o nosso conhecimento em ação, a fim de sentir a nossa própria grandeza e experimentar o nosso potencial máximo, lembre-se que nós estamos ligados uns com os outros e que podemos criar uma nova história JUNTOS !! ”

Conecte-se, Compartilhe, Apoie!

—————————————————
Греция переживает глубокий экономический кризис, полный неопределенности и страха, сегодня греки нуждаются в любви и исцелении молитвами больше, чем когда-либо.

Глобальная Синхронная Медитация и Молитва состоится в этот четверг, 2 Июля 2015, в 23.00, организованная Link∞Media (www.linkmedia.org), при поддержке Unify (www.unify.org) и других международных организаций. Это прекрасная возможность для единения всего человечества на благо и процветание всех форм Жизни на Планете!

“Давайте щедро откроем наши сердца, и позволим себе ощутить Безусловную Любовь, Радость, Изобилие, Единство. Позволим жизни в Греции, в Европе, на всей планете..в Матери-Земле быть полной смеха, радости, доверия, здоровья, имеющей крышу над головой и пищу для каждого!.. осознаем, что сотрудничество, мирное сосуществование, дружба, братство, справедливость, изобилие, любовь, мир, гармония с самими Собой, с нашими близкими и всеми жителями нашей прекрасной планеты – наше природное сущностное состояние.
Давайте ощутим так, если бы руководители Греции, Европы и всего мира были настоящими друзьями между собой, а слова и поступки, совершенные ими – шли от сердца, и на деле они были бы истинными лидерами, вдохновляющими и сплочающими!… и будем оставаться в этих ощущениях так долго, сколько потребуется, чтобы каждый испытал эти высокие состояния его сознания.
Поблагодарим Вселенную и наше Я – и то, что объединяет всех нас – с благодарностью за то, что мы переживаем созидающую высоковибрационную энергию, которая вскоре начнет преображать материальную реальность. Да будет так!

Каждый желающий может закончить медитацию, связывая свое сердце с Божественным Планом Человеческого Пробуждения, которое находится в прогрессе…
Наши времена нуждаются в единении и сотрудничестве каждого из нас, мы ВСЕ необходимы! Давайте объединим наши знания с действиями, ощутим нашу Божественную природу и раскроем наш истинный потенциал! Новая история будет написана благодаря нашему единству, мы ВМЕСТЕ!

Подключайтесь, делитесь, поддерживайте!

————————————————————-
Grecia está pasando por una profunda crisis económica, miedo e inseguridad, y es cuando los griegos necesitan más que nunca de nuestras oraciones curativas y energía de amor.
Es por esa razón que Link∞Media (www.linkmedia.org) ha organizado una Meditación y Oración Sincronizada Global para este jueves 2 de julio de 2015 a las 11pm hora de Atenas (9pm CET – 4pm EST – 1pm PST), junto con la ayuda y el apoyo de organizaciones internacionales como Unify (www.unify.org), Uplift (www.upliftconnect.com) entre otras.

Esta es la oportunidad para que toda la humanidad se conecte y se una para el mayor bienestar de la vida entera en el planeta.
Abramos generosamente nuestros corazones y sintamos el amor incondicional, alegría, abundancia, y unidad. Experimentemos cómo es que se sentiría la vida en Grecia, Europa, y el resto del planeta—nuestra Madre Tierra—, si rebalsara de júbilo, regocijo, seguridad, salud, alimentación y vivienda para todos…cuando recordamos que la cooperación, simbiosis, amistad, hermandad, justicia, abundancia, amor, paz, balance, y armonía con nosotros mismos, nuestros compañeros humanos, y todos los habitantes de nuestro hermoso planeta es nuestro natural del ser.

¿Cómo se sentiría si los políticos en Grecia, Europa y a nivel global, fueran amigos de verdad, hablando y actuando en verdad? ¡Líderes verdaderos inspirando a los demás a transformarse en líderes! Mantengámonos en ese estado para sentir y experimentar las emociones elevadas de nuestra conciencia.
Demos las gracias al Universo y a nuestro Ser Superior—el mismo que nos une a todos—en gratitud de lo que acabamos de vivir energéticamente para que pronto se materialice. ¡Y que así sea!

Quien sea que lo desee puede cerrar la meditación sincronizando su corazón con el Plan Divino del Despertar de la Humanidad que actualmente está en proceso…

Los tiempos llaman para la unidad y la cooperación y es necesario la presencia de todos, de cada uno de nosotros.

¡Coloquemos nuestro conocimiento en acción para sentir nuestra propia grandeza y experimentar nuestro máximo potencial mientras nos unimos unos con otros para crear una nuestra historia JUNTOS!

¡Conectar, compartir, apoyar!

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πώς να καταλάβετε αν ο/η φίλος/η σας είναι κρυφο-drama queen!
Η ειλικρίνεια χτίζει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί αυθεντικές σχέσεις
Ίος: Μαθητές γύρισαν τη δική τους ταινία στο πλαίσιο προγράμματος της Cinemathesis
Η πρώτη νίκη σε υπόθεση για την κλιματική αλλαγή με την βούλα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση